Algemene voorwaarden Evato bvba

1. Toepasselijkheid

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze diensten, leveringen en welke overeenkomst dan ook die met ons worden afgesloten. Bij een offerte of contract kan mogelijks worden afgeweken van onze algemene voorwaarden indien uitdrukkelijk vermeld.

2. Facturatie en betalingsvoorwaarden

2.1 Alle facturen zijn betaalbaar op de hoofdzetel van Evato binnen de 15 dagen na factuurdatum.
2.2 Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd gelijk aan 10 % per jaar en een schadevergoeding van 10%, met een minimum van 125,00 EUR.
2.3 De niet- betaling van één factuur op haar vervaldag brengt onmiddellijke opeisbaarheid van alle op dat ogenblik openstaande facturen met zich mede. In voorkomende geval hebben wij het recht de werkzaamheden/ opdrachten/ leveringen/ diensten stop te zetten of op te schorten tot betaling van alle op dat ogenblik openstaande facturen, dan wel de overeenkomst tussen partijen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen en desgevallend schadevergoeding te vorderen.
2.5 Vanaf het ogenblik dat een contract/bestelbon van Evato door de opdrachtgever werd ondertekend (schriftelijk of digitaal), is een bindende overeenkomst ontstaan en heeft de opdrachtgever betalingsplicht. Tenzij anders is overeengekomen, wordt na ondertekening van de bestelbon een voorschotfactuur van 40% van het totaalbedrag opgemaakt. Pas na de ontvangst van de betaling en van aanlevering van alle benodigde info en documenten om opdracht te kunnen opstarten, gaat Evato van start met het uitvoeren van de overeengekomen opdracht.
2.6 Facturen die betrekking hebben op de opleiding via het Agentschap Ondernemen “KMO Portefeuille zijn steeds contant betaalbaar. De opleiding zal in de planning worden genomen na ontvangst van de betaling.
2.7 Facturen die betrekking hebben op Prepaid credits zijn steeds contant betaalbaar. Prestaties/diensten/ opdrachten zullen in de planning worden opgenomen na ontvangst van de betaling. De facturen voor credits worden steeds stilzwijgend verlengd. De niet- betaling van een factuur die betrekking heeft op prépaid credits op haar vervaldag brengt mee dat de EVATO zal factureren aan het geldende uurtarief in regie.
2.8 Facturen die betrekking hebben op een maandelijkse wederkerende dienst/ abonnement zijn per domiciliëring betaalbaar aan de opdrachtgever, een domiciliëringsmandaat zal dan tussen beide partijen worden opgemaakt en mee opgenomen worden in deze overeenkomst. Facturen die betrekking hebben op een jaarlijkse wederkerende dienst/ abonnement zullen upfront jaarlijks betaalbaar zijn. De betaling zal steeds geschieden 4 maanden voor ingang van de nieuwe periode.

3. Prijzen.

3.1. De prijzen zijn in Euro, taksen en btw niet inbegrepen. BTW, taksen en andere belastingen vallen ten laste van de Klant
3.2. Evato heeft het recht om de prijzen eenzijdig te wijzigen ingevolge de evolutie van haar vaste of variabele kosten ten gevolge van wijzigingen in de structuur van deze kosten (bv. lonen, transportkosten, verwerkingskosten, wijziging van de reglementering, heffingen, grondstofprijzen, energiekosten, enz.). Een prijsherziening zal gebeuren in overeenstemming met deze wijzigingen.
3.3. EVATO BVBA behoudt zich eveneens het recht voor om jaarlijks de tarieven te indexeren. De indexering geschiedt aan de hand van de aanpassing van de index van overheidswege en dit volgens een bepaalde formule. Prijswijzigingen gebeuren ingevolge en evenredig met verhogingen van marktprijzen, verhogingen van kosten, prijsstijgingen van toeleveranciers, taxen, …
3.4.. Prestaties uitgevoerd op zaterdag, zondag, nachtwerk of op feestdagen zullen aan de klant worden doorgerekend volgens de officiële barema’s.
3.5 Indien de klant van oordeel is dat het gefactureerde bedrag niet correct of terecht is, dan dient hij zijn opmerkingen uiterlijk binnen de 7 dagen na de ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven aan Evato over te maken. Protest, van welke aard ook, door de opdrachtgever schort verplichtingen (met inbegrip van de betalingsverplichtingen) van de klant niet op.

4. Offerte

4.1Tenzij de offerte anders vermeldt, is de offerte opgemaakt door Evato gedurende 30 kalenderdagen geldig. Prijsoffertes/estimatie worden steeds ten titel van inlichting gegeven en zijn in géén geval bindend voor EVATO BVBA. Alle gegevens, ook de prijzen, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt. De opgegeven prijzen zijn steeds geldig op het moment van datering en vormen geenszins een prijswaarborg voor de toekomst.
4.2 Offertes en aanbiedingen dienen verplicht in hun geheel te worden beschouwd. Evato kan niet verplicht worden tot het uitvoeren van een gedeelte ervan tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Een door de Klant ondertekende offerte, orderbevestiging of bestelbon/contract maakt een bindende overeenkomst uit. Eenzijdige extra aantekeningen door de Klant aangebracht, maken geen deel uit van de overeenkomst en wijzigen de oorspronkelijke offerte, orderbevestiging of bestelbon niet.
4.3 Voor iedere Offerte aanvraag waarop nadien geen bestelling volgt, kan een onkostennota gefactureerd worden voor de administratieve dossierkosten, verplaatsingskosten, demo-opmaak, voorbereidend aan de eventuele verkoop. Een minimum bedrag van € 150 wordt in dit geval in rekening gebracht. De demo’s fiches, werkbladen, software of andere producten, welke ook de gebruikte techniek zijn, blijven uitsluitend eigendom van EVATO BVBA en mogen niet nagemaakt worden noch nagedrukt worden zonder nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van EVATO BVBA.
4.4 de aangeboden prestaties in een prijsofferte/prijsraming zijn steeds een schatting/indicatie, deze kunnen variëren naargelang de evolutie en uw behoeften.

5. Meerwerken.

Meerwerken zijn met alle middelen van recht door ons bewijsbaar en zullen in regie worden aangerekend.

6. Levering en leveringstermijn

6.1 Onze levertermijnen zijn louter indicatief.
6.2 Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot ontbinding ten onze nadele noch tot schadevergoeding. In geval van overmacht is EVATO BVBA ontlast van zijn verplichting tot leveren.
6.3 Wanneer de Klant wijzigingen vraagt of bijkomende opdrachten geeft, dewelke door Evato aanvaard worden, zal de indicatieve initiële leveringstermijn verlengd worden met
de tijd die nodig is om deze wijzigingen en/of bijkomende opdrachten uit te voeren.

7. Producten en Software/ Applicaties

7.1 Producten
Gekochte goederen worden niet teruggenomen tenzij deze fouten vertonen welke onder de garantievoorwaarden van de fabrikant/ importeur vallen.
Omruil is enkel mogelijk op vertoon van het aankoopbewijs en indien de originele verpakking niet werd geopend.
7.2 Software / Applicaties
7.2.1 aangekocht Software/ applicatie van derde bij EVATO BVBA
Aangekochte software waar EVATO BVBA geen eigendomsrecht of gebruiksrecht op heeft, valt volledig onder de overeenkomst en garantievoorwaarden van de fabrikant, zoals bijvoorbeeld Microsoft, SAGE DBFACT, SAGE100, SAGE CRM, SAGE BOB 50, SMARTDOC, TEAMPLAYER, EMASPHERE, PRAXEDO, FIELDBUDDY, ETIQPRO, SATELIX, TAI, LR, ….. .
Een niet tijdige opzegging van de klant brengt steeds een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan EVATO van 40% van het totaalbedrag van de factuur met zich mee, dit bovenop de voorwaarden voor niet tijdige opzegging van toepassing bij de fabrikant.
EVATO BVBA kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het niet functioneren en/of tekortkomingen in software/ applicatie van derden.
7.2.2 Software/ applicatie ontwikkeld door EVATO BVBA
Software ontwikkeld door EVATO BVBA is software in de ruimste zin van het woord geschreven en gemaakt in opdracht van de Klant hierna “Ontwikkelde Software” genoemd. Gaande van Windows Applicaties, Scripts, Add-Ons, Websites, Webapplicaties e.d.
i. Gebruikrechten
EVATO BVBA verleent aan de klant een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de Ontwikkelde Software (enkel in object code – geen bron code). De
gebruiksrechten kunnen door EVATO BVBA beëindigd worden zoals vermeld in art.2.3 De klant heeft het recht om de Ontwikkelde Software te kopiëren enkel volgens de verkregen gebruiksrechten en voor backup-en archiveringsdoeleinden. De klant is akkoord om op alle kopieën van de Ontwikkelde Software de aangebrachte vermeldingen van copyright, eigendom en handelsrechten te kopiëren en over te nemen. De klant heeft het recht om, bij foutieve werking van een onderdeel van een computersysteem, de Ontwikkelde Software tijdelijk te gebruiken op een compatibel back-up apparaat. De klant zal EVATO BVBA hiervan schriftelijk informeren, indien het gebruik op het back-up apparaat de 47 uur overschrijdt. De klant erkent uitdrukkelijk, waarborgt en gaat ermee akkoord dat zij de Ontwikkelde Software enkel zal gebruiken voor eigen gebruik binnen haar onderneming in overeenstemming met de voorwaarden en beperkingen zoals opgelegd in de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving, en dat zij deze gebruiksrechten niet kan overdragen aan een derde partij.
De klant neemt er kennis van dat de ontwikkelde software meer functies kan bevatten dan deze waarvoor de klant gebruiksrechten bekomen heeft. De klant bevestigt dat hij deze bijkomende functies of modules niet zal gebruiken of activeren. Indien hij toch wenst een bijkomende functie te gebruiken, zal EVATO BVBA hiervoor een offerte opstellen.
De klant heeft niet het recht andere wijzigingen dan de Ontwikkelde Software uit te voeren of de Ontwikkelde Software te integreren met een andere software, niet geleverd door EVATO BVBA.
De Klant zal EVATO BVBA op redelijke tijden toegang verlenen tot de Installaties om de naleving van de bepalingen i.v.m. de Ontwikkelde Software te verifiëren.
ii Vertrouwelijkheid
De klant erkent uitdrukkelijk dat de Ontwikkelde Software handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van EVATO BVBA en zijn leveranciers bevat en dat de aanwezigheid van de aangebrachte vermeldingen van copyright en eigendom niet kan geïnterpreteerd worden als een publicatie en geen afbreuk doet aan deze vertrouwelijkheid.
De klant verbindt er zich toe om de eigendomsrechten van EVATO BVBA en zijn leveranciers en de vertrouwelijkheid van de Ontwikkelde Software te vrijwaren, onder meer door: haar personeel, aangestelden of derde partijen enkel toegang te geven tot de Ontwikkelde Software in zoverre dit nodig is om hun normale taken voor de klant uit te voeren en met als voorwaarde dat deze toegang enkel verschaft wordt indien deze personen onderhavige voorwaarden naleven; samen te werken met EVATO BVBA in de handhaving van deze naleving bij haar personeel, aangestelden en derde partijen; de verwijdering of wijziging van de door EVATO BVBA of zijn leveranciers aangebrachte vermeldingen van copyright, eigendom of handelsmerken of elke aanduiding van vertrouwelijkheid op de Ontwikkelde Software, niet toe te laten; de Ontwikkelde Software niet te vertalen, decompileren of reverse engineering toe te passen anders dan toegelaten door de wet; de Ontwikkelde Software niet te dupliceren of te reproduceren anders dan voormeld bepaald en zo meer. Elke inbreuk op voormelde bepalingen zal beschouwd worden als een zware tekortkoming waarvoor Evato gerechtigd is om de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorgaande ingebrekestelling of rechterlijke machtiging als beëindigd te beschouwen lastens de klant waarbij alle desgevallende schade op de klant wordt verhaald.
iii Inbreuk op Intellectuele Eigendom van Derden en Eigendomsrechten.
Al het door Evato vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Evato niet worden bewerkt of verwerkt in andere Applicaties/ Software/websites e.a. dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
De eigendom van door Evato verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij Evato, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het
laatste geval kan Evato hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendomsrecht is Evato gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen met een minimum van driemaal de offerteprijs en dit zonder afbreuk te doen aan de verplichting van de klant om de schending en de gevolgen daarvan onmiddellijk ongedaan te maken.
Evato behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
iiiii Opzegging de opzegging van een software/ applicatie ontwikkeld door EVATO dient steeds door de klant per aangetekend te gebeuren, drie (3) maanden voorafgaand aan de vervaldag van de vernieuwing van de periode. De Klant erkent bovendien te zijn ingelicht over het feit dat het niet verlengen de stopzetting van het gebruik van de software/ applicatie zal leiden.
Een niet tijdige opzegging van de klant brengt steeds een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan opdrachtnemer van 40% van het totaalbedrag van de factuur en/of overeenkomst met zich mee.

8. Persoonsgegevens

8.1 De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor onder meer het verwerken en voltooien van de bestellingen, het uitvoeren van de prestaties en de facturatie. Als bepaalde gegevens ontbreken, heeft Evato het recht de bestelling zonder meer te annuleren. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een grove inbreuk op de contractuele verplichtingen van de klant. De persoonsgegevens van de klant zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het van toepassing zijnde privacy beleid, consulteerbaar via de website van Evato.
8.2 De Klant garandeert aan EVATO BVBA dat hij de natuurlijke personen heeft geïnformeerd over het gebruik dat hij maakt van de persoonsgegevens. In dit verband, vrijwaart de Klant EVATO BVBA voor elke vordering of klacht afkomstig van een natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens overgenomen of gehost zijn wordt door gebruik van Software/ Applicaties.
8.3 EVATO BVBA maakt gebruik van gepaste technische en organisatorische maatregelen zodanig dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de Belgische wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens teneinde de betrokken personen toe te laten de hun toegekende rechten uit te oefenen. EVATO BVBA zal geen persoonsgegevens verwerken, tenzij op gedocumenteerde instructie van de verantwoordelijke voor de verwerking.
8.4. Evato heeft een GDPR policy die steeds op haar website consulteerbaar is.
8.5 Evato heeft het recht informatie over de geleverde diensten of werken of producten te bewaren. De verstrekte informatie zal confidentieel behandeld worden. Indien de opdrachtgever, prospect, … wenst dat wij deze informatie verwijderen, moet hij hier specifiek achter vragen en hebben wij het recht dit te weigeren voor zover dit kadert in een goede dienstverlening.

9. Annulatie

Bij annulatie van bestelling door de klant is door de klant, naast betaling van reeds verrichte werkzaamheden, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 40% van de bestelling, tenzij EVATO BVBA hogere schade kan bewijzen. Indien EVATO BVBA de Bestelbon een Software/
Applicatie van een derde betreft dan zijn de volledige annulatievoorwaarden van de fabrikant van toepassing.

10. Beëindiging

EVATO BVBA heeft het recht om de overeenkomst/producten/software/ diensten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de opdrachtgever en onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen, wanneer één van de volgende situaties zich voordoet:
a) de opdrachtgever leeft zijn betalingsverplichtingen niet na;
b) de opdrachtgever houdt zich niet aan de tussen partijen gesloten overeenkomst, met inbegrip van de algemene voorwaarden;
c) de opdrachtgever maakt zich schuldig aan bedrog of een ernstige (professionele) fout die verdere samenwerking in de mening van opdrachtnemer onmogelijk maakt;
d) de opdrachtgever is failliet verklaard, heeft uitstel van betaling aangevraagd, is een procedure tot gerechtelijke reorganisatie gestart of heeft daartoe een verzoekschrift ingediend of heeft op een andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verloren of bevindt zich in financiële moeilijkheden, die kunnen blijken onder meer uit het bestaan van beslagen of de stopzetting van activiteiten of niet naleven van de verplichtingen die op haar rusten in het kader van sociale zekerheid en fiscale zaken.
e) Wanneer er materialen aan te leveren door de opdrachtgever niet ter beschikking zijn van opdrachtnemer en opdrachtnemer kan de uit te voeren werken niet starten of verder zetten.
Wanneer opdrachtnemer de overeenkomst heeft beëindigd in geval van situatie a), b), c), d) en e) uit het vorige lid of in geval van verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever in alle gevallen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan opdrachtnemer van 40% van het totaalbedrag van de overeenkomst te vermeerderen met de bedragen voor de reeds uitgevoerde prestaties.
Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer deze ten gevolge van overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen.
Wanneer de overmacht van tijdelijke aard is, zal de opdrachtnemer alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijze opnieuw.

11. Niet afwerving

Het is de klant niet toegestaan om relaties aan te knopen, rechtstreeks of onrechtstreeks met werknemers of zelfstandige medewerkers van Evato tot 3 jaar na datum van deze overeenkomst. Bij inbreuk zal een forfaitair bedrag verschuldigd zijn van 50.000,00 € per inbreuk zonder afbreuk te doen aan het recht om een hogere vergoeding te eisen bij hogere schade.

12. Overige bepalingen

12.1Tenzij anders bepaald, geldt een e-mail gezonden naar het e-mailadres van de opdrachtgever als bewijs van iedere kennisgeving.
12.2 Evato is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
12.3 In de branche van het ontwerpen en ontwikkelen van websites wordt vaak de Engelse taal gebruikt. De opdrachtgever verklaart deze taal machtig te zijn en aanvaardt dat bepaalde communicatie in de Engelse taal gebeurt. Indien EVATO BVBA in de Bestelbon een Software/ Applicatie van een derde betreft valt EVATO BVBA terug op de taal van de fabrikant.
12.3 De opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat telefoongesprekken tussen (aangestelden van) Evato en de opdrachtgever kunnen worden opgenomen.
12.4 Door het verstrekken van persoonlijke informatie aan Evato geeft de opdrachtgever zijn toestemming om door of namens Evato op regelmatige basis gecontacteerd te worden voor informatie-, marketing-, reclame- en public relation doeleinden.
12.5 De titels en de hoofding van de artikelen hebben geen enkele juridische waarde en zijn enkel gegeven ter verduidelijking en om de overeenkomst toegankelijker te maken.

13. Wijzigingen

13.1.Evato behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen voor zover de regelgeving of de markt daartoe noopt. De algemene voorwaarden zijn steeds ter beschikking op de website van Evato.
13.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.
13.3. Een wijziging van de algemene voorwaarden voor zover de regelgeving of de markt daartoe noopt, kan nooit een grond zijn om de overeenkomst of het abonnement voor afloop van de looptijd te beëindigen.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle overeenkomsten worden beheerst door Belgisch recht en bij geschillen is uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Evato gelegen is, bevoegd.